Skip to content

Retourneren 

Wanneer u een artikel of meerdere artikelen wilt retourneren die deel uitmaken van een zakelijke aankoop, dient u dit binnen 14 werkdagen na levering bij ons aan te melden op info@sonneveldonline.nl met vermelding van uw ordernummer, het artikel, het aantal en de reden van uw retouraanvraag.

Na ontvangst en inspectie van de goederen zullen wij, indien de artikelen aan alle voorwaarden voldoen, overgaan tot terug storting en/of creditering van het orderbedrag.

Voor goederen die u zelf verkeerd heeft besteld berekenen wij een bedrag van €10 administratiekosten + de werkelijke retourzendkosten.

Uitzonderingen

Let op, de volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:   

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

 • Softwarepakketten, inkcartridges en tonercassettes waarvan de verzegeling verbroken of de verpakking geopend is, of die geïnstalleerd of geregistreerd zijn.
 • Printers die gebruikt zijn.
 • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear-headsets, waterkokers, koffiezetapparaten (indien geopend).
 • Specials, dat wil zeggen producten die speciaal voor u gemaakt c.q. bedrukt zijn.
 • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
 • Artikelen waarvan de verpakking beschadigd, beschreven of beplakt is. Het artikel moet als nieuw te verkopen zijn.

Belangrijke informatie voor verzenden

 • U dient te zorgen voor een degelijke verzend verpakking zodat de zending onbeschadigd kan worden vervoerd. De verpakking van het artikel is hiervoor niet geschikt aangezien er dan etiketten op geplakt moeten worden.

 

 Garantie

 

 1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
  a. of de juiste zaken zijn geleverd;
  b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
  c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden
 2.  De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
 3.  De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier.
 4.  Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten
 5.  Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
 6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Leverancier is gemeld.
 7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
  a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
  b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
  c. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting
 8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.