Skip to content

Allesreiniger Cleaninq 1 liter

Productnummer: 1000055
Minimum afname: 1
Prijs per: Stuk
€ 2,09 € 2,53 incl. BTW € 3,98
Aantal Prijs
1 € 2,09
12 € 1,88

Op voorraad: 555

Cleaninq

Omschrijving

  • Allesreiniger met een frisse azur geur.
  • Geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.
  • 1 liter.
  • Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H373, cat. 2: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling . H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Specificaties

Voorraad: 555
Lengte: 276 cm
Breedte: 80 cm
Hoogte: 78 cm
Gewicht: 1022 gr
Volume: 1722
Code OEM: 1000055Q
Code EAN: 8712453092045
Merk: Cleaninq